Chi tiết bài viết

VĂN HÓA CÔNG TY

Thực hành sản xuất tốt

 • An toàn là trên hết
 • Đảm bảo vệ sinh trong sản xuất và môi trường làm việc.
 • Đảm bảo chất lượng trong sản xuất
 • Gia tăng hiệu suất hoạt động.
 • Bảo trì và gìn giữ tài sản của công ty

 

Tinh thần và đạo đức kinh doanh

 • Minh bạch và nghiêm túc trong kinh doanh
 • Chấp hành nội qui công ty và luật pháp Việt nam.
 • Hỗ trợ, hợp tác và chia sẽ thông tin trong kinh doanh.
 • Sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn.
 • Học hỏi và tạo ra những giá trị mới trong kinh doanh.
 • Cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ và chất lượng

 

Phong cách quản lý

 • Đặt niềm tin và đối xử công bằng.
 • Nghiêm túc và minh bạch trong công việc.
 • Làm tròn trách nhiệm kịp thời và chính xác.
 • Giao quyền cho nhân viên và kiểm soát theo nguyên tắc.
 • Tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho cán bộ-nhân viên.

Các bài viết khác